Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ



ΟΑΕΔ για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Προγράμματα για τη διατήρηση και ενίσχυση της απασχόλησης



Δύο νέα προγράμματα ξεκινά ο ΟΑΕΔ με στόχο την ενίσχυση και τη διατήρηση της απασχόλησης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Το πρώτο, αφορά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας.

Το δεύτερο, αφορά στη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους (40%) των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

Πρόγραμμα για επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων
Ειδικότερα, το πρώτο πρόγραμμα αφορά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα από τις 21 Ιουλίου στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Επίσης, πρέπει να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση (ότι διατηρούν τον ίδιο αριθμό προσωπικού, δεν είναι προβληματικές και συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί ύψους ενισχύσεων ήσσονος σημασίας).

Όσον αφορά στο περιεχόμενο του προγράμματος, σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ προσφέρει σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιχορήγηση για χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων που απασχολούσαν κατά το 2009.

Το πρόγραμμα δεν επιχορηγεί τις ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2010 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, καθώς στοχεύει στη διατήρηση της απασχόλησης με διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Η επιχορήγηση για κάθε υπάλληλο υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για κάθε μήνα (για συνολικό διάστημα μέχρι 2 μήνες).

Το ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ καθώς και αυτών που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Πρόγραμμα για τη διατήρηση 10.000 θέσεων

Το δεύτερο πρόγραμμα, αφορά στη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Το πρόγραμμα αφορά τόσο το μόνιμο όσο και το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (που οι επιχειρήσεις αποσχολούσαν στις 30-04-2010), υπό την προϋπόθεση επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι για δώδεκα μήνες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων από την προσεχή Παρασκευή 23 Ιουλίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου του 2010.

Το ποσό της επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 40% επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης είναι μέχρι δώδεκα μήνες.
Η συνολική ενίσχυση, που λαμβάνει κάθε επιχείρηση, υπάγεται στους περιορισμούς του κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 18.620.000 ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (με δυνατότητα να συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ).

Στις επιχειρήσεις-δικαιούχους περιλαμβάνονται:
*Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τον οικείο φορέα.

*Εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας από 01-01-2010 έως 30-04-2010 ή σε περίπτωση που έχουν προβεί σε απολύσεις, να έχουν αντικαταστήσει το 20% του απολυθέντος προσωπικού, εντός 30 ημερών, από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση, που διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες μονάδες, (ξενοδοχειακές - μαρίνες - spa - γκόλφ κλπ), για οποιαδήποτε μονάδα επιθυμεί, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μόνο επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 01-01-2008.

Στους εργαζόμενους -δικαιούχους περιλαμβάνονται:

*Ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

*Ξενοδοχοϋπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Στον αριθμό προσωπικού δεν προσμετρώνται και δεν εντάσσονται για επιχορήγηση

οι πρακτικά ασκούμενοι, π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων.
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, που εντάσσονται στο πρόγραμμα, οφείλουν να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή για 12 μήνες.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της, με καταγγελία σύμβασης ή λόγω αποχώρησης, και δεν το αντικαταστήσει, εντός 30 ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται για όσες θέσεις εργασίας μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης.


ΠΗΓΗ :ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

News.gr

Εσωτερική πολιτική της Ελλάδας: Ειδήσεις και αναλύσεις
, 13:10

Βούλτεψη: Και τι είναι ο Τσίπρας, ο Φιντέλ Κάστρο;

Έντονη διαμάχη ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης για την τηλεοπτική κάλυψη της ομιλίας στη ΔΕΘ.

Περισσότερα
, 11:42

Λοβέρδος: Με 190 ψήφους ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο υπ. Παιδείας σημειώνει ότι ο επόμενος πρόεδρος μπορεί να προέρχεται από την κεντροδεξιά ή την κεντροαριστερά.

Περισσότερα
, 09:03

Λυκούδης: Η ΔΗΜΑΡ άλλαξε, γι' αυτό η κοινωνία μας συνέτριψε

"Δεν είμαι αντικείμενο πολιτικών μεταγραφών" δηλώνει ο ανεξάρτητος βουλευτής.

Περισσότερα
, 08:09

Νέα σεισάχθεια θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ

Σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την ελάφρυνση των χρεωμένων και των υπερφορολογημένων νοικοκυριών.

Περισσότερα
, 23:46

Βενιζέλος: Σωστά άλλαξε στάση το ΔΝΤ για τη σύσκεψη περί του χρέους

Κανείς δε θα "καπελώσει" κανέναν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της παράταξης, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Περισσότερα
, 22:25

"Τετ α τετ" Τσίπρα με Τζιτζικώστα και Μπουτάρη

Με τον τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, αναμένεται να συναντηθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,

Περισσότερα
, 22:12

Κωνσταντοπούλου: "Τρεις αποφάσεις της Δικαιοσύνης-ραπίσματα στη κυβερνηση"

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση σχολιάζοντας πρόσφατες αποφάσεις Δικαστηρίων.

Περισσότερα
, 20:42

Μαλλιά-κουβάρια στο ΠΑΣΟΚ: Στα μαχαίρια Βενιζέλος-Χρυσοχοΐδης

Βαριές εκφράσεις και κόντρες για διόδια και προεδρική εκλογή.

Περισσότερα
, 20:20

Τσίπρας: Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Δριμεία κριτική ασκεί μέσω της προσωπικής του σελίδας στο facebook, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Περισσότερα
, 20:02

Νέα δημοσκόπηση: 2,6 μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο κόμμα το ΚΚΕ

Μεγαλύτεροι... θαυμαστές της κυβέρνησης οι ψηφοφόροι της Ελιάς.

Περισσότερα
, 19:40

Βορίδης: "Τι συμβαίνει; Αρρωσταίνουν συχνότερα οι Έλληνες;"

Οι δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις θα είχαν διπλασιαστεί για το 2014 σε σχέση με το 2012, εάν δεν είχε παρέμβει το υπουργείο Υγείας, υποστηρίζει ο Μάκης Βορίδης.

Περισσότερα
, 17:26

Παπούλιας: Βαραίνουν την Ιστορία πράγματα που δεν ισχύουν

Σε θερμό κλίμα η εκδήλωση για τη σύσταση του Ιδρύματος Νεολαίας στο Βερολίνο.

Περισσότερα
, 16:46

Θεοδωράκης: Δε θα φύγουμε από την Ευρώπη για μερικούς στριμμένους

“Να τα αλλάξουμε όλα στη χώρα, αλλά χωρίς να διακινδυνεύουμε το γκρέμισμα της χώρας”, τονίζει ο επικεφαλής του Ποταμιού.

Περισσότερα
, 15:28

Κοστολογημένες εξαγγελίες Τσίπρα στη ΔΕΘ

"Κλείδωσαν" τα κεντρικά σημεία της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, αναφορικά με το περιεχόμενο των εξαγγελιών του.

Περισσότερα
, 14:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μεθόδευση του πρωθυπουργού για την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ

Σφοδρότατη επίθεση στην κυβέρνηση αναφορικά με την ομιλία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ εξαπέλυσε σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

Περισσότερα
, 13:34

ΔΗΜΑΡ: "Σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το θέμα της ΝΕΡΙΤ"

Άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το θέμα της ΝΕΡΙΤ, ζητεί η ΔΗΜΑΡ.

Περισσότερα
, 13:25

Νέο "γαλάζιο" αντάρτικο από 62 βουλευτές

Νέο πονοκέφαλο στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η ερώτηση 62 γαλάζιων βουλευτών αναφορικά με την παρακράτηση επιδοτήσεων των αγροτών για οφειλές τους προς τον ΟΓΑ.

Περισσότερα
, 12:08

Πλεύρης: Δειλοί όσοι ζήτησαν αντικατάσταση στον ΕΝΦΙΑ

Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη και ο Θάνος Πλεύρης εξαπέλυσε βολές κατά του κ. Χαρδούβελη αλλά και βουλευτών.

Περισσότερα
, 11:52

Βορίδης: "Στην ώρα της η εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας"

Κατά της επίσπευσης της εκλογής του προέδρου της Δημοκρατίας τάχθηκε ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης.

Περισσότερα
, 10:50

Φούχτελ σε Καμίνη: Έλα να βάλουμε χλαμύδες!

Ο κ. Φούχτελ, φέρεται να πρότεινε στον δήμαρχο Αθηναίων να ντυθούν όλοι με αρχαιοελληνικές χλαμύδες και να πάνε στην Αρχαία Ολυμπία.

Περισσότερα

VIDEO PORTAL GREECE

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Ξενοδοχεία και τουρισμός στην Ελλάδα!

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Digital clock

BUSINESS WOMAN τευχος 20

BUSINESS WOMAN τευχος 18

BUSINESS WOMAN τευχος 17

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ BLOG

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified